ನವೆಂಬರ್ 13,2020 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ.ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Read More

ನವೆಂಬರ್ 12,2020 ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ.ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಹುಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ

Read More