ಭಾರತದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಗಳು

ಭಾರತವು ಪ್ರಪಂಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಲಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 1950ರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ.5.36 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಮಾಣವು 1991ರಲ್ಲಿ ಶೇ.8.08 ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಿಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 1981-91ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.23.67 …

Read More