ಕನ್ನಡದ ಕವಿಗಳ ಬಿರುದು ಮತ್ತು ಬಿರುದಾಂಕಿತರು

ಬಿರುದು – ಬಿರುದಾಂಕಿತರು

1. ದಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ – ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ

2. ಕನ್ನಡ ಕುಲಪುರೋಹಿತ – ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ

3. ಕನ್ನಡದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ – ಕಂದಗಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯ

Read More